Plán projektu

Cieľom projektu je navrhnúť, implementovať a experimentálne overiť systém inteligentného informačného systému pre kompletnú podporu Medzinárodnej výstavy mačiek, ktorý bude pozostávať z portálu pre vystavovateľov a centrálneho systému pre správu, spracovanie a vizualizáciu údajov.

Singapura

Základným cieľom sprintu je zozbierať potrebné nápady, pochopiť problematiku domény, ktorou sa aplikácia bude zaoberať, zhromaždiť dokumenty na základe ktorých bude možné navrhnúť finálny projekt. Sekundárnym cieľom je zaviesť jednoznačné fungovanie tímu, určiť zodpovednosť za parciálne úlohy a zladiť všeobecné fungovanie vývojového tímu.

Egyptian Mau

Sprint je zameraný najmä na voľbu vhodnej technológie a jej následné overenie jednoduchým demom, základný návrh entít systému, definovanie funkčných požiadaviek na systém, návrh základného dátového modelu pre 1. etapu vývoja, začiatok vývoja základnej funkcionality

Snowshoe

V tomto sprinte nastavíme aplikačné prostredie, servre, architektúru ktorá sa bude venovať continuous integration - builds&releases, pokračujeme v ostrom vývoji aplikácie

Neva Masquerade

Vývoj aplikácie, riešenie problémov odhalených počas vývoja

Garfield

Testovanie fázy 1 a jej následné odovdanie, spísanie dokumentácie, UI/UX testy na koncových používateľoch, overenie dodania product ownerom.

Board Status

Náš tím